Datganiad hygyrchedd: Gwiriwr Cryfder Treftadaeth Gydnerth

Dogfennau hygyrch Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae'r datganiad hygyrchedd yma’n berthnasol i wefan Gwiriwr Cryfder Treftadaeth Gydnerth, a leolir yn https://cymraeg.resilientheritagechecker.org.uk/ 
Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • nid oes digon o gyferbyniad lliw mewn amryw o leoliadau ar y wefan
 • mae'n anodd llywio rhai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd neu ddarllenydd sgrin yn unig
 • nid yw trefn tabiau ar draws y wefan bob amser yn amlwg nac yn rhesymegol
 • nid yw strwythurau pennawd yn gywir ar draws llawer o dudalennau – felly gall fod yn anodd pennu hierarchaeth tudalennau
 • mae rhai ffurflenni'n defnyddio elfennau reCAPTCHA a all fod yn anodd eu defnyddio ar gyfer y rhai ag anghenion mynediad

- er enghraifft, dogfennau tryloywder. Mae'r mathau hyn o ddogfennau’n eithriedig o'r rheoliadau, felly nid oes gennym unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i'w gwneud yn hygyrch.

Ond os oes angen i chi gael mynediad at wybodaeth yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, gallwch gysylltu â ni a gofyn am fformat arall.

Beth i'w wneud os na allwch ddefnyddio un o'n dogfennau

Os oes arnoch angen dogfen rydym wedi'i chyhoeddi mewn fformat gwahanol:

 • digital@heritagefund.org.uk
 • 020 7591 6044
 • enquire@heritagefund.org.uk

Byddwn yn ystyried y cais ac yn cysylltu â chi mewn [number] o ddyddiau.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl F/fyddar, nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfod sut i Gysylltwch â ni

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

[Sylwer: os yw eich sefydliad wedi’i leoli yng Ngogledd Iwerddon, cyfeiriwch ddefnyddwyr sydd am gwyno at Gomisiwn Cydraddoldebau Gogledd Iwerddon (ECNI) yn lle’r EASS a’r EHRC.]

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ein dogfennau

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i wneud ein dogfennau’n hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Nid yw'r wefan hon yn cydymffurfio â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 Safon AA. Mae'r rhai nad ydynt wedi'u rhestru isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • nid oes gan rai siartiau sy'n bresennol yn yr adroddiad cryno destun alt ystyrlon (1.1.1 Cynnwys di-destun)
 • nid yw strwythurau pennawd yn gywir ar nifer o dudalennau (1.3.1 Gwybodaeth a pherthnasoedd)
 • mae rhai o'n ffurflenni ar-lein yn anodd eu llywio gan ddefnyddio bysellfwrdd neu ddarllenydd sgrin yn unig, gyda rhai elfennau'n cael eu hepgor yn gyfan gwbl (1.3.1 Gwybodaeth a pherthnasoedd,2.1.1 Bysellfwrdd)
 • defnyddir lliwiau fel yr unig ddull o gyfleu gwybodaeth mewn dolenni a siartiau (1.4.1 Defnyddio Lliw)
 • nid yw trefn tabiau ar y wefan bob amser yn amlwg nac yn rhesymegol (2.1.1 Bysellfwrdd,2.4.3 Gorchymyn Ffocws,2.4.7 Ffocws yn weladwy)
 • nid yw'r gweithrediad 'neidio i'r cynnwys' bob amser yn mynd i gynnwys y brif dudalen (2.4.1 Blociau ffordd osgoi)
 • mae cyfeiriadau ARIA toredig yn bresennol ar draws sawl ffurf (1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth)
 • nid oes gan y reCAPTCHA label ffurflen yn bresennol (4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth)
 • nid oes digon o gyferbyniad lliw mewn amryw o leoliadau ar y wefan (1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm)
 • nid yw rhai tudalennau'n ail-lifo'n gywir - gan arwain at golli testun (1.4.4 Newid maint y testun)

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cydnabod nad yw cynnwys presennol y wefan yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd ac mae’n cynnal archwiliad drwy ddechrau 2022. Bydd camau adferol yn cael eu cymryd wedyn yn ystod Gwanwyn 2022.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd yma

Paratowyd y datganiad yma ar Chwefror 2022. Cafodd ei adolygu ddiwethaf yn Chwefror 2022.

Profwyd y wefan yma ddiwethaf ar Chwefror 2022. Cynhaliwyd y prawf gan aelodau o staff.

[Sylwer: peidiwch â newid y geiriad ynghylch pryd y paratowyd y dudalen.]

Paratowyd y dudalen yma ar 5 Ionawr 2022 sef y dyddiad pan gafodd ei gyhoeddi gyntaf.